Programmid 4.-6. klassile

 

Elu Maal

Toimumiskoht: õpikoja loomapark, kohalikud talud ja ettevõtted

Kestvus: 4 tundi

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Talusid ja farme külastades saadakse teada, miks loomi kasvatatakse ja mis kasu neist saadakse. Talunikud tutvustavad, millised tööd on loomade pidamiseks vajalikud ja kuidas näeb välja nende argipäev.

Programmi käigus on võimalik külastada 1-2 talu ja näha kas šoti mägiveiseid ja hereforde või piimalehmi. Talude valik sõltub kohapealsetest kokkulepetest talunikega. Programmi käigus tutvutakse ka õpikoja koduloomapargi ja rannaniitude hooldamisega.


hyljesElu Läänemeres

Toimumiskoht: õppeklassis

Kestvus: 1,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres elavaid liike. Tutvutakse levinumate vetikate, vee-selgrootute, kalade, merelindude ja -imetajatega. Õpitakse tundma, millistes veekihtides erinevad vetikad paiknevad ja milline on nende roll meres. Looduskeskuse õppekogude abil õpitakse määrama erinevaid merekarpe ja teisi selgrootuid (tõruvähk, sammalloom). Teadmiste kinnistamiseks kasutatakse interaktiivseid õpiülesandeid ja teste.

Teemaga seotud õppeprogrammid: Läänemere keskkonnatingimused, Toiduahelad ja – võrgustikud Läänemeres.


laanemere kkt

Läänemere keskkonnatingimused

Toimumiskoht: õppeklassis

Kestvus: 1,5 tundi

Õppeprogrammi käigus tutvustakse Läänemere geograafia ja peamiste iseärasustega. Õpitakse tundma, kus paiknevad kaardil Läänemerd ümbritsevad riigid, suuremad lahed, saared ja väinad. Tutvutakse Läänemere keskkonnatingimustega ja räägitakse, millised on Läänemere eripärad ookeaniga võrreldes. Uuritakse, kuidas on taimed ja loomad Läänemere väikese soolsusega kohastunud. Programmi juurde kuuluvad interaktiivsed õpiülesanded ja testid.


riimitornRetk Riimi rannaniidul

Toimumiskoht: õues

Kestvus: 2 tundi

Õppekäigul tutvutakse Läänemerega seotud elukooslustega (rannaniidud, roostikud, madalad lahed ja jäänukjärved). Lähemalt õpitakse tundma looduskooli kõrval asuvat Riimi rannaniitu. Vaadeldakse, kuidas karjatamine rannaniitu mõjutab. Riimi linnutornis vaadeldakse lahel peatuvaid veelinde. Programmi käigus kasutatakse Keskkonnaameti poolt välja töötatud “Rannaniidukohvri” materjale.

Rannaniidul matkates läbitakse väga märg ala. Seetõttu palume kõigil lastel kummikud kaasa võtta!


DSC_1606Toiduahelad ja -võrgustikud Läänemeres

Toimumiskoht: õppeklassis ja õues

Kestvus: 1,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab toiduahelaid ja – võrgustikke Läänemeres. Multimeediaprogrammi abil tutvustatakse looduskooli ümber elavate liikide toitumissuhteid. Praktilise töö käigus otsivad lapsed vees ja vee piiril elavaid organisme. Leitud liigid määratakse ja neist koostatakse erinevaid toiduahelaid. Räägitakse õlireostusest ja sellest, kuidas reostus mööda toiduahelat edasi kandub. Programmi juurde kuuluvad interaktiivsed õpiülesanded ja testid.