ÕPPEPROGAMM
7.-9. KLASSILE

ELUSLOODUSE UURIMISE PÄEV

Kestvus: 5 tundi

Programm tutvustab lihtsas vormis teaduslikku uurimist. Rühmatöö käigus uurivad lapsed pilliroo kasvamist erinevates tingimustes. Selleks võrreldakse roostiku kõrgust ja tihedust erineva niiskusega kohtades. Uuritakse, kuidas rannaniitude hooldamine nende liigirikkust mõjutab.

Looduses tehakse teaduslikuks uurimiseks vajalikud välitööd (roostiku kõrguse ja tiheduse mõõtmine, pilliroo katvuse ja taimestiku keskmise kõrguse määramine).

Õppeklassis sisestatakse kogutud andmed tabelisse ning õpitakse neid analüüsima. Programmi lõppedes koostavad lapsed uurimuse kohta ettekande.

TELLI

KALADE BIOLOOGIA

Kestvus: 2 tundi

Programm tutvustab meie kalade mitmekesisust ning nende peamisi kohastumusi eluks vees. Pildiprogrammi vahendusel tutvutakse Eesti kalade mitmekesisusega.

Praktilise töö käigus õpitakse kalu määrama ning mõõtma. Õpitakse tundma kalade välisehitust (peamised uimed ning küljejoon) ning soomusproovi võtmist. Hiljem kalad lahatakse ning uuritakse nende siseelundeid. Lapsed õpivad määrama kalade sugu ja vanust.

TELLI

LINDUDE BIOLOOGIA

Toimumiskoht: õppeklassis

Kestvus: 3,5 tundi

Programm tutvustab Eesti lindude mitmekesisust, nende erinevaid kohastumusi ja rännet. Tutvustatakse huvitavama rändeteega linde ning interneti vahendusel jälgitakse meie lindude teekonda laias maailmas. Õpilastele tutvustatakse lindude märgistamiseks kasutatatavaid rõngaid. Praktiliste harjutuste käigus õpitakse linnuparve suurust määrama.

Harjutatakse erinevate lindude määramist. Õpitakse tundma tavalisemate lindude häälistusi ning binokli ja linnumääraja kasutamist. Tahvelarvutite ja “Nutika linnumääraja” abil õpitakse tundma looduskooli ümber paiknevaid linnuliike. Tutvutakse erinevates elupaikades (veekogud, mets, niit) elavate lindude kohastumustega. Praktilise harjutuse käigus õpitakse tundma, kus meie linnud pesitsevad. Teema kinnistamiseks on võimalik kasutada interaktiivseid õpiülesandeid ja teste.

TELLI

HAAVATAV LÄÄNEMERI

Kestvus: 3,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab süvendatult Läänemere geograafiat ja erinevaid keskkonnaprobleeme. Tuletatakse meelde, millised on Läänemere eripärad ookeaniga võrreldes. Tutvustatakse Läänemerd kõige enam mõjutavaid tegureid.

Õpilased saavad tutvuda madala ja suletud Saunja lahega, mis on meie rannikumere üks kõige rohkem eutrofeerunud piirkond. Üheskoos uuritakse, mis on eutrofeerumise tunnused ning mida see endaga kaasa toob.

Õppeklassis tutvustatakse naftareostusega seotud ohtusid. Vaadatakse õppefilmi 2006. aastal Loode-Eestis toimunud naftareostusest ja selle tagajärgede likvideerimisest.

TELLI

LINDUDE MITMEKESISUS

Toimumiskoht: õues

Kestvus: 2 tundi

Programm tutvustab Eesti lindude mitmekesisust. Õpitakse tundma tavalisemate lindude häälistusi ning binokli ja linnumääraja kasutamist. Tahvelarvutite ja “Nutika linnumääraja” abil õpitakse tundma looduskooli ümber paiknevaid linnuliike. Tutvutakse erinevates elupaikades (veekogud, mets, niit) elavate lindude kohastumustega. Praktilise harjutuse käigus õpitakse tundma, kus meie linnud pesitsevad. Teema kinnistamiseks on võimalik kasutada interaktiivseid õpiülesandeid ja teste.

Teemaga seotud õppeprogrammid: lindude ränne

TELLI

SEENED JA SAMBLIKUD

Kestvus: 3 tundi

Õppeprogramm tutvustab seeni ja samblikke. Toimub seeneretk metsas, mille käigus kogutakse hilisemaks uurimiseks võimalikult palju erinevaid seeni. Tutvutakse seente välisehitusega ja õpitakse neid määrama. Õpitakse eristama samblaid ja samblikke. Praktilise töö käigus vaadeldakse samblike kuju, kasvukohti ja räägitakse nende rollist looduses.

Programm tutvustab seente ehitust paljunemist ja mitmekesisust. Pildiprogrammi ja seenenäituse abil tutvutakse erinevate seenerühmadega. Õpitakse ära tundmatavalisemaid söögi- ja mürgiseeni. Tutvustatakse meie metsades kasvavaid puuseeni (torikuid) ja majades leiduvaid hallitussseeni. Erinevaid seeni vaadeldakse mikroskoobiga.

TELLI

SELGROOTUD JA NENDE KOHASTUMUSED

Kestvus: 3,5 tundi

Programmi esimene pool tutvustab erinevaid vees elavaid selgrootuid. Rühmatöö käigus püütakse kahvade ja põhjakaapijatega veepinnal, vees ja põhjamudas elavaid organisme. Määrajate ja õpimapi abil määratakse kogutud liigid. Akvaariumis ja mikroskoobi all uuritakse, kuidas erinevaid selgrootud liiguvad ja hingavad. Vaadatakse Urmas Tartese pildiprogrammi “Mutukaelu vees”.

Programmi teine pool tutvustab metsakõdus elavaid selgrootuid. tutvustab erinevaid selgrootute loomade kohastumusi. Praktilise tööna püütakse erinevaid selgrootuid ja uuritakse nende tunnuseid. Räägitakse, miks ei kuulu kõik selgrootud putukate klassi, kuidas erinevaid rühmasid eristatakse ja mis vahe on selgroogsetel ja selgrootutel loomadel. Uuritakse, kuidas erinev liikumis- ja toitumisviis aitab putukatel looduses paremini toime tulla. Vaadeldakse, millist rolli mängivad kohastumuste juures putukate värvid ja kehakuju. Õpitakse tundma erinevate liikide omavahelisi seoseid looduses.

TELLI

VAATA VIDEO ÕPIKOJAST

mountainguide-home-playmountainguide-home-playHover
mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."
HELISTA