ÕPIME LOODUSES MATEMAATIKAT

Kestvus: 3 tundi

'Programm viib kokku matemaatikas õpitu päris looduses eksisteerivaga. Milliseid kujundeid võib leida metsa alt ja õue pealt? Kui pikad või rasked on matkal kohatud loodusobjektid? Eriti põnevaks läheb, kui püüame puude ja põõsaste kõrgust ära arvata. Anname esmalt hinnangu ja seejärel kontrollime tulemust mõõtmise teel. Oskus täpselt mõõta nõuab harjutamist. Loendame hulkasid, olgu selleks linnud parves, puud metsatukas või hoopis sipelgad pesas. Kuidas jõuda tulemuseni, mis vastab tegelikkusele? Läbi mängude harjutame liitmist-lahutamist saja piires. Me ei unusta ka loodusõpetust ja teeme tutvust retke käigus kohatud liikidega. Kuna liigume looduses, annab programmil osalemine ka lastele vajalikku füüsilist koormust.

SÕBRAKS METSIKUTE TAIMEDEGA

Kestvus: 3tundi

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada neid Eesti looduses kasvavaid taimi, mida on võimalik ühtlasi ka toiduks tarvitada. Õpilased saavad kogemuse, kuidas „söödav“ muutub „toiduks“ ja õpivad looduses kasvavat rohkem märkama ja uue pilguga nägema. Käsitletavad taimed erinevad vastavalt aastaajale.

Programm algab ülevaatega söödavatest ja mürgistest taimedest. Lapsed õpivad taimi eristama ja harjutavad seda ümbruses kasvavate taimede põhjal. Loodusretke käigus ka kogutakse taimi, millest hiljem õpitakse sööke ja jooke valmistama. Pärast metsaandide maitsmist toimub kokkuvõttev juturing, kus jagatakse kogemusi saadud maitsetest ja käsitletakse metsikute taimede toiteväärtust.

SÕBRAKS KALAGA

Kestvus: 3 tundi

Kala on toit, mis paljudele lastele ei maitse. Käesoleva õppeprogrammi eesmärk on kalaga rohkem sõbraks saada. Tutvustatakse Eestis elavaid kalu, kalade bioloogiat, võimalusi kalade püüdmiseks ning söögiks tarvitamiseks.

Programm algab ülevaatega kalade ehitusest ja kohastumustest. Määraja abil harjutatakse liikide määramist ja saadakse selgeks Eestis enamlevinud kalaliigid. Näitlike püügivahendite abil tehakse tutvust erinevate kalapüügi võimalustega. Õpitakse, millistel lihtsatel kodustel viisidel on võimalik kala toiduks valmistada. Toimub ühine kala söömise ja kokkuvõtete ring.

AVASTAME TALUELU

Kestvus: 3 tundi

Looduskooli lähedal elab noor pere, kes on rajanud toreda talu. Nende abil saame lastele pakkuda võimalust erinevaid koduloomi ja -linde näha, toita ja nende eest hoolitseda. Sõbralik pererahvas räägib loomade kohta palju õpetlikku ning tutvustab taluelu ja koduloomade pidamist. Näha saab kanu, muskusparte, hanesid, küülikuid, lambaid ja kitsi. Lapsed saavad koduloomade keskel palju toredaid emotsioone. Peale loomade vaatamist läheme Silma Õpikotta. Siin teeme matka vesistel rannaniitudel, kus roo pügamise eest hoolitsevad suured veised. Lapsed saavad teada, kuidas karjatamine aitab siinsetel taimedel, putukatel ja lindudel looduses püsima jääda. 

TOIDUAHELAD JA -VÕRGUSTIKUD

Kestvus: 2 tundi

Õppeprogrammi eesmärk on anda teadmisi liikide tundmise ja nende omavaheliste toitumissuhete kohta. Vahetuma õpikogemuse saamiseks otsitakse ja püütakse liike looduskooli ümbrusest, Silma looduskaitsealalt. Loodusretke käigus nähtud liigid tehakse kindlaks ja arutletakse nendega seotud toitumissuhete üle. Õpilased püüavad vees ja selle ääres elavaid organisme, määravad liigi ja koostavad nii toiduahelaid kui ka – võrgustikke.

KARST JA SALAPÄRANE SALAJÕGI

Kestvus: 2 tundi

Programmi esimeses pooles selgitatakse põhjavee käitumist settekivimite suhtes ja karsti teket ning tuuakse näiteid erinevate karstivormide kohta. Räägime põhjavee kaitsest karstialal. Programmi teises pooles toimub õpperetk Salajõe karstialale, kus asub pikkuselt neljas maa-alune salajõgi Eestis ning mis on üks meie tuntumatest karstialadest. Liigume mööda Salajõe maa-alust ja maapealset lõiku. Vaatleme karstilehtreid, salajõe neeldumisala ning kohta, kus ta uuesti maa peale tuleb.

Programmi toimumise ajal on vajalik bussitranspordi olemasolu. Soovitame kanda kummikuid või matkasaapaid.

LÄÄNEMERE ELUSTIK JA KESKKONNATINGIMUSED

Kestvus: 3 tundi

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres valitsevaid keskkonnatingimusi ja seal elutsevaid liike. Suure põrandakaardi abil vaatame üle Läänemere geograafia: Läänemerd ümbritsevad riigid, suuremad lahed, saared, poolsaared, väinad. Räägime Läänemeres valitsevatest keskkonnatingimustest, võrdleme Läänemerd ookeaniga. Uuritakse, kuidas on organismid Läänemere väikese soolsusega kohastunud.

Liikidest tehakse tutvust levinumate vetikate ja veetaimedega, vee-selgrootute, kalade, merelindude ja -imetajatega. Määrame liike. Õpime tundma, millistes veekihtides erinevad vetikad paiknevad ja milline on nende roll meres.

ELURIKKUS MINU KODUKOHAS

UUS PROGRAMM

Kestvus: 3 tundi

Selles programmis uurime koos, mis on elurikkus, milline see on sinu kodukoha ümbruses ja kuidas saame seda hoida ning suurendada? Loodame, et see innustab programmis osalevaid noori  hoidma ja austama loodust.

Vaatleme ja uurime elurikkust looduskooli ümber. Arutleme koos lastega, millised liigid kuuluvad  tema kodukoha ökosüsteemi ning kuidas iga liik mõjutab teisi.  Õpime tundma, millised on suurimad ohud elurikkusele, olgu selleks siis elupaikade kadu, reostus või kliimamuutused. Seejärel mõtleme üheskoos, millised võiksid olla lahendused nende probleemide lahendamiseks. Loome ühistööna plakati, kus kuvame ohud ja lahendused elurikkusele. See võib sisaldada pilte, jooniseid ja sõnumeid, mis kutsub üles keskkonnasõbralikele valikutele ja looduskaitsele.

Meisterdame koos lindudele mõned pesakastid. See tegevus aitab luua elupaiku lindudele, suurendades seeläbi elurikkust meie ümbruses. Arutleme, kuidas võiks pesakastid aidata kohalike lindude elu parandada ja kuidas see aitab tasakaalustada ökosüsteemi.

METSARETKE MATKATARKUSED

Kestvus: 3 tundi (koos puhkepausiga)

Matkatarkuste programmis saavad lapsed avastada loodust, õppida olulisi matkamise oskusi ning veeta aega õues lõbusal ja harival moel! 

Koos juhendajaga liigume metsaretkele, kus õpime kaardi abil orienteerumisoskusi. Tee peal teeme põnevaid peatusi, kus tutvustame rannaniidul ja metsas elavaid taimi ja loomi. 

Õige riietus ja varustus on matkal olulised. Õpime, kuidas valida sobivaid riideid vastavalt ilmastikule ja tegevustele. Lisaks tutvustame mõningaid matkavarustuse esemeid ning selgitame nende otstarvet ja õiget kasutamist.

Tutvume morsekoodiga ja katsetame seda raadiosaatjatega. Lapsed õpivad lihtsaid morsekoodi sõnumeid, mida nad saavad omavahel edastada. See on lõbus viis suhtlemiseks ja meeskonnatöö harjutamiseks. Õpime, kuidas teistmoodi viisil teha lõket ja kasutada priimust. Nöörsae abil on võimalik proovida okste saagimist.